Ile można dostać odszkodowania?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego. Ubezpieczenie to gwarantuje osobie poszkodowanej rekompensatę za poniesioną szkodę. Ile można dostać odszkodowania w ramach tego ubezpieczenia? W niniejszym artykule dowiesz się: jakie szkody są likwidowane, jak ubezpieczyciel ustala wysokość świadczeń oraz gdzie zwrócić się po pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Ubezpieczenie OC – na co można liczyć?

W ramach ubezpieczenia OC wypłacane jest odszkodowanie w związku ze szkodami rzeczowymi oraz na osobie. Szkoda na osobie ma oczywiście większe znaczenie. Mówimy o niej, jeśli nastąpi uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W ramach szkody osobowej wypłacane jest odszkodowanie za poniesione straty majątkowe i utracone korzyści. Do kosztów tych należą wydatki związane z pobytem w szpitalu, lekami, wizyty u lekarzy, rehabilitację, koszty zakupu protez i innych urządzeń, pozostałe koszty leczenia). Zadośćuczynienie jest szkodą niemajątkową. Dotyczy rekompensaty za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie jest niezależne od odszkodowania. Uwzględnia głównie: rodzaj i charakter doznanego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych, stopień natężenia cierpienia, czas trwania cierpień.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Elbląg

O odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz ubiegać się sam. Możesz także zwrócić się po pomoc w uzyskaniu odszkodowania do kancelarii odszkodowawczej w Elblągu. Firma w sposób kompleksowy świadczy usługi dochodzenia roszczeń. Więcej informacji znajdziesz na stronie kancelariaciti.pl.

Ile można dostać odszkodowania?

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania każdy zakład ubezpieczeń posługuje się własnymi tabelami, które określają procent uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zadośćuczynienia szkodę analizuje się z uwzględnieniem wielu niewymiernych czynników, takich jak rodzaj, stopień, czas trwania czy nieodwracalność doznanego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych. Ile można dostać odszkodowania? Z reguły Sądy przyznają większe świadczenia.  Kancelaria Odszkodowawcza w Elblągu w trakcie bezpłatnej analizy okoliczności wypadku dokonuje wstępnych szacunków. Wynagrodzenie pobiera od uzyskanej kwoty. Klient nie ponosi więc kosztów przed wygraniem sprawy.